CompactDAQ​应变​和​负载​测量​套件

​查看​产品​详情 ​

​ ​此​CompactDAQ​应变​和​负载​测量​套​件​包括​一个​CompactDAQ​机​箱​和​C​系列​应变/​桥​输入​模​块,​其​可​用于​应变​测量。

此​CompactDAQ​应变​和​负载​测量​套​件​提供​了​一个​基于​USB​的​多​达​4​插​槽​的​便​携​式​传感器​测量​系统,​可​帮助​在​冲击​测试​等​应用​程序​中​采集​应变​测量。​您​可以​使用​随​附​的​C​系列​应变/​桥​输入​模​块​从​多​达​8​个​通道​采集​测量​值,​并​为​四分之一​桥、​半​桥​和​全​桥​传感器​(提供​兼容​性​选项)。​USB​应变​和​负载​测量​套​件​还​包括​桌面​安装​套​件、​线​缆​等​附件。

价格​不含​税。