Academic Company Events Community Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI

ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙ ΤΗΣΠΩΛΗΣΗΣ

Γενικά
Ημονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία«ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΙΝΣΤΡΟΥΜΕΝΤΣ ΕΛΛΑΣΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο "NATIONAL INSTRUMENTS HELLASΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" θααποκαλείται χάρησυντομίας στη συνέχεια του παρόντος"η ΠΩΛΗΤΡΙΑ".

Οι παρόντες γενικοί όροι της πώλησης ισχύουνκαι είναι εφαρμοστέοισεκάθε σύμβαση πωλήσεωςεμπορευμάτων της Πωλήτριας που συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μόνη η υποβολή παραγγελίας προς την πωλήτρια συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτηαποδοχή από τον πελάτη των  παρόντων γενικών όρων της πώλησης (εφεξής " ΟΡΟΙ"). Η πωλήτρια σε καμία περίπτωση δενδεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή αντίθετους στους παρόντες όρους του πελάτη. Η Πωλήτρια επιφυλάσσεταιτου δικαιώματός της να προβαίνει οποτεδήποτε σε μονομερή τροποποίηση των όρων.

2. Τιμές
Οι εκάστοτε ισχύουσες ή προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν:

(ι) Φ.Π.Α καθώς και οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος ή δασμό επιβαλλόμενο στην πώληση των εμπορευμάτων βάσει σχετικής διάταξης νόμου.

(ιι) Έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς

(ιιι) Έξοδα εγκατάστασης και τοποθέτησης

Στις τιμές περιλαμβάνονται και τα έξοδα εκτελωνισμού.

Από 01/01/ 2001 η τιμολόγηση θα γίνεται και σε ΕΥΡΩ.

3. Παραγγελίες
Οι παραγγελίες εμπορευμάτων εκ μέρους των πελατών υποβάλλονται προς την πωλήτρια με κάθε έγγραφο και/ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (fax, telex, e-mail) που αυτή θα εγκρίνει στον προβλεπόμενο από την πωλήτρια τύπο.

Οι υποβληθείσες παραγγελίες εμπορευμάτων τελούν υπό τη ρητή προϋπόθεση της αποδοχής τους από τη πωλήτρια. Η επιβεβαίωση παραγγελίας εκ μέρους της πωλήτριας συνιστά αποδοχή αυτής.

4. Παράδοση
Οι κατωτέρω όροι παράδοσης των εμπορευμάτων είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην υποδειχθείσα από τον πελάτη διεύθυνση.Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη. Ο τρόπος μεταφοράς θα καθορίζεται κάθε φορά από την πωλήτρια. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν πάντα τον πελάτη.

5. Πληρωμή.
Η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση των εμπορευμάτων θα γίνεται προκαταβολικά και πάντως όχι αργότερα από την δήλη ημέρα πληρωμής του εκδοθέντος τιμολογίου πώλησης, με επιταγή εις διαταγή της πωλήτριας, με τραπεζικό έμβασμα ή με πιστωτική κάρτα, χωρίς να παρέχονται εκπτώσεις ή μειώσεις της τιμής για οποιοδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση συμφωνίας με την πωλήτρια για πίστωση του τιμήματος της πώλησης, η εξόφληση των τιμολογίων από τον πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία εκδόσεώς τους.

Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου και ολοσχερούς εξοφλήσεως των τιμολογίων της πώλησης κατά την αναγραφομένη δήλη ημέρα πληρωμής των, η οφειλή θα καθίσταται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή στο σύνολό της και ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας κατά το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες.

6. Κυριότητα.
Η πώληση των εμπορευμάτων θα γίνεται με παρακράτηση της κυριότητας αυτών από την πωλήτρια μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιμήματος, καθώς και τυχόν άλλων επιπροσθέτως συμφωνηθέντων ποσών, επιβαρύνσεων και/ή προσαυξήσεων. Ο πελάτης θα φέρει όμως τον κίνδυνο αυτών από την παράδοσή τους προς μεταφορά κατά τα οριζόμενα στον όρο 4 του παρόντος.

Απαγορεύεται ρητά στον πελάτη η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση, μεταπώληση ή μεταβολή των εμπορευμάτων πριν την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος της πωλήσεως αυτών, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

7. Ποινικές ρήτρες
Εάν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήψη της παραγγελίας/ σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως έως την παράδοση των εμπορευμάτων, συντρέξει μία από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, ήτοι:

(ι) ακύρωση, υπαναχώρηση, μερική ή ολική τροποποίηση της γενομένης παραγγελίας για λόγους που αφορούν τον πελάτη,

(ιι) μεταβολή των όρων παράδοσης των εμπορευμάτων / νέες υποδείξεις ως προς τον τόπο παράδοσης εκ μέρους του πελάτη,

θα καταπίπτει υπέρ της Πωλήτριας ποινική ρήτρα υπολογιζόμενη σε ποσοστό επί της οφειλής του πελάτη ως ακολούθως:

α) εάν το γεγονός των ως άνω περιπτώσεων (ι) και (ιι) γνωστοποιηθεί μεταξύ της 31ης και της 60ης ημέρας πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων, η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του τιμήματος της πωλήσεως,

β) εάν το γεγονός των ως άνω περιπτώσεων (ι) και (ιι) γνωστοποιηθεί μεταξύ της 16ης και της 30ης ημέρας πριν την παράδοση, η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του τιμήματος της πωλήσεως, και

γ) εάν η γνωστοποίηση γίνει από 7 έως 15 ημέρες πριν την παράδοση των εμπορευμάτων, η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί του τιμήματος της πωλήσεως,

Τα οφειλόμενα λόγω καταπτώσεως των ως άνω δίκαιων και εύλογων ποινικών ρητρών ποσά είναι καταβλητέα εντός τριών (3) ημερών από την γνωστοποίηση εκάστου των ανωτέρω προβλεπομένων γεγονότων.

8. Εγγυητική ευθύνη
Η Πωλήτρια εγγυάται τα πωλούμενα εμπορεύματα ελεύθερα από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών όσο και ως προς την κατασκευή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα από την παράδοση των εμπορευμάτων ως ακολούθως:

(ι) Μηχανήματα (hardware) τύπου ΙΕΕΕ 488 για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

(ιι) Όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα (hardware) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και

(ιιι) Τα προϊόντα λογισμικού (software), κατόπιν προσήκουσας εγκατάστασής τους σε μηχανήματα (hardware)της Πωλήτριας και παραχώρησης σχετικής άδειας χρήσης τους προς τον Πελάτη, και τα καλώδια για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την παράδοση τους. Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος λογισμικού (software) η εγγύηση θα καλύπτει του υπόλοιπο του ως άνω αρχικού χρόνου εγγύησης ή εν πάση περιπτώσει, τριάντα (30) ημέρες, όποιο από αυτά είναι μεγαλύτερο.

Η εγγύηση περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας για την επισκευή ή αντικατάσταση των εμπορευμάτων πραγματοποιούμενη στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας. Τα μέρη που τυχόν αντικατασταθούν θα παραμείνουν εις χείρας της Πωλήτριας. Τα μέρη που τυχόν επιστραφούν από τον πελάτη προς αντικατάσταση πρέπει να παραδίδονται στην αρχική συσκευασία τους.

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

Η ως άνω εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες οφειλόμενες σε χρήση διάφορη της προβλεπόμενης ή σε κακή και μη προσήκουσα χρήση.

9. Αποκλεισμός της ευθύνης.
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής ευθύνης του άρθρου 8 του παρόντος, η Πωλήτρια εγγυάται ότι το επίπεδο λειτουργίας των εμπορευμάτων, εφόσον γίνεται η σωστή και ενδεδειγμένη χρήση τους από τον Πελάτη, θα είναι αυτό που περιγράφεται στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

Δεδομένου ότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος από την Πωλήτρια της συγκεκριμένης χρήσης των εμπορευμάτων της, αυτή δεν εγγυάται ότι η συγκεκριμένη λειτουργία των εμπορευμάτων από τον Πελάτη θα είναι ανεπηρέαστη ή άνευ σφαλμάτων και δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ορθότητα της χρήσης ή των αποτελέσματα της χρήσης των εμπορευμάτων της. Η πωλήτρια πλην όσων ανωτέρω στο παρόν ρητώς αναγνωρίζει, ουδεμία άλλη εγγύηση παρέχει.

Προσοχή Τα εμπορεύματα της Πωλήτριας δεν κατασκευάζονται με υλικά ή εξαρτήματα που να εγγυώνται τέτοιο βαθμό αξιοπιστίας ώστε να είναι κατάλληλα για χρήση συνδεόμενη με τη διάγνωση και τη θεραπεία ανθρωπίνων ασθενειών ή για να αποτελέσουν βασικό εξάρτημα σε συστήματα υποστήριξης ζωτικών ανθρωπίνων λειτουργιών. Συνεπώς η μη ορθή χρήση και λειτουργία τους θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και βλάβη σε ανθρώπους. Η αξιοπιστία της λειτουργίας των εμπορευμάτων, και ειδικότερα του λογισμικού (software)μπορεί να επηρεασθεί από διάφορους εξωγενείς παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κακή λειτουργία του μηχανήματος (hardware) του υπολογιστή, ασυμβατότητα του λογισμικού (software) με το λειτουργικό του υπολογιστή, ασυμβατότητα του προγράμματος με το λογισμικό (software) ανάπτυξης που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της εφαρμογής, λάθη στην εγκατάσταση, ασυμβατότητα μεταξύ λογισμικού (software) και

μηχανήματος (hardware), εσφαλμένος χειρισμός, λάθη και εσφαλμένοι χειρισμοί από τον χρήστη ή τον προγραμματιστή της εφαρμογής (οι ως άνω παράγοντες θα αποκαλούνται συνολικά στη συνέχεια του παρόντος ως "Σφάλματα Συστήματος").Οποιαδήποτε εφαρμογή στην οποία ένα σφάλμα του συστήματος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο βλάβης σε πρόσωπα ή σε περιουσιακά αγαθά (συμπεριλαμβανόμενου και του κινδύνου σωματικής βλάβης και θανάτου), δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μία μορφή ηλεκτρονικού συστήματος, εν όψει του κινδύνου από το σφάλμα συστήματος. Προς αποφυγή ζημιών, τραυματισμών ή θανάτου, ο χρήστης ή ο προγραμματιστής της εφαρμογής πρέπει να λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις για την προστασία από τις βλάβες του συστήματος, όπως είναι ενδεικτικά, οι μηχανισμοί back-up και κλεισίματος του συστήματος. Δεδομένου ότι κάθε σύστημα στην τελική του μορφή όπως χρησιμοποιείται από τον χρήστη διαφέρει από τα συστήματα που ελέγχει δοκιμαστικά η πωλήτρια, καθώς και ότι ο χρήστης ή ο προγραμματιστής ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα εμπορεύματα σε συνδυασμό με άλλα κατά τρόπο που δεν έχει αξιολογηθεί ή διερευνηθεί από την Πωλήτρια, ο χρήστης ή ο προγραμματιστής φέρουν εν τέλει την ευθύνη εξακριβώσεως και επιβεβαιώσεως της συμβατότητας (καταλληλότητας) των εμπορευμάτων σε όσες περιπτώσεις τα εμπορεύματα ενσωματώνονται σε ένα σύστημα ή μία εφαρμογή συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του κατάλληλου σχεδιασμού, επεξεργασίας και   επιπέδου ασφαλείας του συστήματος ή της εφαρμογής αυτής.

10. Εκχώρηση δικαιωμάτων.
    Διευκρινίζεται ότι η χρήση του λογισμικού (software) της πωλήτριας γίνεται κατόπιν παραχωρήσεως του σχετικού δικαιώματός της προς τον Πελάτη ο οποίος όμως σε καμία περίπτωση δεν αποκτά κυριότητα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επ' αυτού.

11. Δικαιοδοσία - Παρέκταση Αρμοδιότητας - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και /ή την ερμηνεία της παρούσης συμβάσεως πωλήσεως, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει μεταξύ των μερών θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων του Πειραιά.

12. Συμφωνητικό παραχώρησης δικαιώματος (άδειας) χρήσεως λογισμικού (software)
Ο Πελάτης δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει γνώση και έχει διαβάσει τα εγχειρίδια λειτουργίας των εμπορευμάτων καθώς και ότι έχει λάβει γνώση και εγκρίνει τους όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο Συμφωνητικό παραχώρησης δικαιώματος χρήσης του λογισμικού (software) της Πωλήτριας και ειδικότερα εκείνους που αναφέρονται στους περιορισμούς της εγγύησης, την ευθύνη της πωλήτριας, και την παρέκταση της αρμοδιότητας.
Ο Πελάτης δηλώνει επίσης ρητώς ότι η αποδοχή των Παρόντων Γενικών Όρων της πωλήσεως συνεπάγεται συγχρόνως και την αυτοδίκαιη και άνευ άλλου τινός αποδοχή του ως άνω συμφωνητικού παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του λογισμικού (software).

13. Ανωτέρα βία
Η πωλήτρια απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, αδυναμία, πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων (εκτέλεση παραγγελιών), οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας όπως είναι ενδεικτικά οι κυβερνητικές πράξεις και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι φυσικές καταστροφές, ενέργειες και πράξεις του Πελάτη, διακοπές στις συγκοινωνίες, γενικές απεργίες, αδυναμία απόκτησης εργατικού δυναμικού ή πρώτων υλών, καθώς και κάθε γεγονός το οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο, απρόβλεπτο και πέρα από τον έλεγχο της Πωλήτριας. Σε περίπτωση αδυναμίας της πωλήτριας να προβεί σε πλήρη ή μερική εκτέλεση της συμβατικής παροχής λόγω ανυπαίτιας αδυναμίας, η Πωλήτρια έχει δικαίωμα να ακυρώσει    τις παραγγελίες χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως στον πελάτη.

14. Αποδοχή Γενικών Όρων της Πώλησης (Γ.Ο.Π)
Η διενέργεια και υποβολή παραγγελίας με τους αναφερόμενους στον όρο 3 του παρόντος τρόπους συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων της Πώλησης. Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε από τα παρεχόμενα στην πωλήτρια δικαιώματα ή η μη ενεργοποίηση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ερμηνευτεί ως παραίτηση ή τροποποίηση των όρων του παρόντος.